Zwrot towaru

1. Klient będący osobą fizyczną, który zawarł ze sklepem internetowym umowę sprzedaży towaru niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od niej bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych. Termin w którym klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy jedynie wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zwrotu można dokonać przekazując sprzedawcy poprzez infolinie wypełniony, czytelny, bez skreśleń i poprawek oraz podpisany formularz zwrotu towaru dostępny na stronie sklepu lub samodzielnie sporządzone pisemne oświadczenie o odstąpieniu.

3. Niezwłocznie po otrzymaniu od klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie na podany adres e-mail.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Wraz z odsyłanym towarem klient powinien zwrócić wszystko, co z nim otrzymał.

7. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwróci klientowi zapłatę za towar, a w przypadku zakupu z dostawą zapłatę za towar wraz z kosztami dostawy. Jeżeli klient wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, sprzedawca nie będzie zwracać klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty do czasu otrzymania towaru.

8. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na odstąpienie od umowy i zwrot towaru, a decyzję poprze pisemnym oświadczeniem oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 3, 4, 5 i 6 umowę sprzedaży uważa się za niezawartą, a gdy to konieczne klientowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

9. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą świadczenia o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą: „rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb” – art. 38 pkt 3.