Regulamin sklepu

Sklepy internetowe www.alleKLIMA.pl oraz www.alleWENTA.pl prowadzone są przez przedsiębiorcę działającego pod firmą GRUPA BAS Bartłomiej Bukowicz z siedzibą w Łodzi, 94-113 przy ul. Sieciowej 4 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 727-265-34-93, REGON 100115438.


§1
DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez przedsiębiorcę działającego pod firmą GRUPA BAS Bartłomiej Bukowicz, dostępny pod adresem internetowym www.alleklima.pl lub www.allewenta.pl.
2. Infolinia – biuro obsługi klienta działające w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod:
- numerem telefonu komórkowego: 505-999-525,
- numerem telefonu stacjonarnego: 422-091-140,
- faksem: 422-091-141,
- adresem poczty elektronicznej: sklep@alleklima.pl lub sklep@allewenta.pl,
- adresem pocztowym: GRUPA BAS Bartłomiej Bukowicz, ul. Sieciowa 4, 94-113 Łódź.

3. Sprzedawca - przedsiębiorca opisany w §1 ust. 1 prowadzący sprzedaż detaliczną i hurtową towarów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zorganizowaną w formie sklepów internetowych.
4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepów.
5. Towar – przeznaczony do sprzedaży produkt prezentowany na stronach internetowych sklepów.
6. Zamówienie – oświadczenie klienta o woli związania się umową sprzedaży, zmierzające bezpośrednio do jej zawarcia, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru.

§2
CENY


1. Wszystkie ceny podawane w sklepach są wyrażone w złotych polskich (PLN).
2. W sklepach stosowana jedna kategoria cenowa sprzedaży oferowanych towarów nazwana ceną brutto uwzględniająca obowiązującą stawkę VAT dla danego towaru. Cena ta nie zawiera kosztów dostawy zakupionego towaru.
3. W sklepach prezentowane mogą być również ceny sprzedaży oferowanych towarów w ilości większej niż jeden uwzględniające obowiązującą stawkę VAT dla danego towaru. Ceny ta nie zawiera kosztów dostawy zakupionych towarów.
4. W sklepach prezentowana jest również informacja o cenie netto, która kierowana jest do przedsiębiorców posiadających możliwość odliczenia podatku VAT. Cena ta nie zawiera podatku i kosztów dostawy zakupionego towaru.
5. W sklepach dodatkowo prezentowana może być informacja o cenie katalogowej, która jedynie wskazuje na cenę sugerowaną przez producenta uwzględniającej obowiązującą stawkę VAT dla danego towaru. Cena ta nie zawiera kosztów dostawy zakupionego towaru.
6. Sprzedawca może ustalić z klientem inne, szczególne ceny. W takim przypadku konieczna będzie rejestracja, kontakt ze sprzedawcą poprzez infolinię oraz spełnienie dodatkowych warunków określonych przed przyjęciem zamówienia.

§3
ZAMÓWIENIA


1. Sklep umożliwia klientom:
- złożenie zamówienia na towar dostępny w sklepie,
- zawarcie umowy sprzedaży na odległość,
- uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie oraz w siedzibie sprzedawcy.
2. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
3. Złożenie zamówienia następuje poprzez poprawne i kompletne wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sklepu oraz potwierdzenie przez kupującego, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty poprzez naciśnięcie przycisku „Potwierdź zakup”.
4. Zamawiający po podaniu adresu e-mail jest informowany poprzez wiadomość elektroniczną o przyjęciu, statusie i aktualizacji zamówienia.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu dla osób które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

§4
PŁATNOŚĆ


1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
a) Przed wydaniem towaru klientowi:
- przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy:
GRUPA BAS Bartłomiej Bukowicz
ul. Sieciowa 4
94-113 Łódź
NIP: 727-265-34-93
Bank: PKOBP Oddział 14 w Łodzi
Konto: 50 1020 3408 0000 4502 0369 9592,
- przelewem online za pośrednictwem serwisu PayU.
b) W momencie odbioru towaru:
- gotówką do rąk doręczyciela,
- gotówką lub kartą w siedzibie sprzedawcy.
2. Sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat z tytułu wybranej formy płatności.
3. Sprzedawca może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku konieczna będzie rejestracja, kontakt ze sprzedawcą poprzez infolinię oraz spełnienie dodatkowych warunków określonych przed przyjęciem zamówienia.

§5
DOSTAWA


1. Towar zamówiony w sklepie może być:
- odebrany osobiście w siedzibie sprzedawcy,
- dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego,
- dostarczony w inny, szczególny sposób.
2. Przewidywany termin przygotowania towaru do odbioru lub wysyłki, określony jest na stronie towaru, w koszyku oraz przy potwierdzaniu zamówienia w polu "Status".
3. W przypadku odbioru osobistego klient, który podał adres e-mail zostanie powiadomiony poprzez wiadomość elektroniczną o możliwości odbioru zamówionego towaru. Zamówiony towar musi zostać odebrany w ciągu 14 dni, w innym przypadku zamówienie zostanie anulowane.
4. W przypadku wysyłki klient, który podał adres e-mail zostanie powiadomiony poprzez wiadomość elektroniczną o przekazaniu towaru doręczycielowi. Przesyłki wysyłane za pomocą firmy kurierskiej lub operatora pocztowego dostarczane są zgodnie z wartościa podaną w nazwie usługi od momentu wydania towaru doręczycielowi.
5. Na termin dostawy zamówienia składa się najdłuższy czas podany w polu "Status" spośród zakupionych produktów oraz czas określony przy sposobie dostawy, np. gdy najdłuższy status to "Dostępny - realizacja w 3 dni", a wybrana przesyłka to "Poczta Polska - Paczka MINI (3 dni)" uzyskamy termin dostawy do 6 dni roboczych. W przypadku towarów ze statusem "Na zamówienie" obsługa sklepu bezzwłocznie poinformuje klienta o możliwości i terminie realizacji takiego zamówienia.
6. Wraz z towarem wydawany jest dowód zakupu, czyli faktura VAT lub paragon fiskalny oraz potwierdzenie zawarcia umowy (przyjęcia zamówienia) wysłane poprzez wiadomość e-mail.
7. Wszelkie koszty zamówienia w tym koszt dostawy zakupionych towarów podawane są do wiadomości klienta w formularzu zamówienia przed przyjęciem zamówienia.
8. Po otrzymaniu przesyłki klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności firmy kurierskiej lub operatora pocztowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, konieczne jest sporządzenie protokołu szkody.
9. Dostawy towarów zamówionych w sklepie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Wszystkie podane zarówno w sklepie jak i w regulaminie terminy dotyczą dni roboczych, chyba że wskazano inaczej. Wszystkie dni wolne od pracy (w tym również soboty) przypadające w trakcie wskazanego terminu wydłużają go o wartość równą ich trwaniu.
11. Sprzedawca może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy dostawy. W takim przypadku konieczna będzie rejestracja, kontakt ze sprzedawcą poprzez infolinię oraz spełnienie dodatkowych warunków określonych przed przyjęciem zamówienia.

§6
ZWROTY


1. Klient będący osobą fizyczną, który zawarł ze sklepem internetowym umowę sprzedaży towaru niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od niej bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni kalendarzowych. Termin w którym klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy jedynie wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Zwrotu można dokonać przekazując sprzedawcy poprzez infolinie wypełniony, czytelny, bez skreśleń i poprawek oraz podpisany formularz zwrotu towaru dostępny na stronie sklepu lub samodzielnie sporządzone pisemne oświadczenie o odstąpieniu.
3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
5. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Wraz z odsyłanym towarem klient powinien zwrócić wszystko, co z nim otrzymał.
6. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwróci klientowi zapłatę za towar, a w przypadku zakupu z dostawą zapłatę za towar wraz z kosztami dostawy. Jeżeli klient wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie, sprzedawca nie będzie zwracać klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty do czasu otrzymania towaru.
7. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na odstąpienie od umowy i zwrot towaru, a decyzję poprze pisemnym oświadczeniem oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 3, 4, 5 i 6 umowę sprzedaży uważa się za niezawartą, a gdy to konieczne klientowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
8. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą świadczenia o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą: „rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb” – art. 38 pkt 3.

§7
REKLAMACJE


1. Reklamacji można dokonać przekazując sprzedawcy poprzez infolinię wypełniony, czytelny, bez skreśleń i poprawek oraz podpisany formularz reklamacji dostępny na stronie sklepu.
2. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, w przypadku zakupu z dostawą koszty zwrotu przesyłki pokrywa sprzedawca. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu, jednakże dopuszczalne jest również zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
4. Towar powinien zostać dostarczony kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dopuszczalne żądania reklamacyjne przewidują przepisy Kodeksu cywilnego. Przed wszczęciem procedury reklamacyjnej sprzedawca zaleca rozważenie skorzystania z uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta, jeżeli taka została udzielona.
5. Do reklamowanego towaru klient powinien załączyć oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została taka dostarczona.
6. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, sprzedawca wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu, sprzedawca uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.
7. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad.
2. Sprzedawca ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
3. Każdy klient dokonujący zakupu w sklepie zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania błędnych danych przez klienta wskazanych podczas rejestracji lub składania zamówienia, jako właściwe.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłania danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta klient, a które uniemożliwiają klientowi korzystanie ze sklepu.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze sklepu przez klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
7. Sprzedawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności sklepu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw klienta.
8. Korzystanie ze sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
- zainstalowana przeglądarka internetowa:
a) Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej,
b) Chrome w wersji 25.0 lub nowszej,
c) Firefox w wersji 20.0 lub nowszej,
d) Opera w wersji 12.14 lub nowszej,
e) Safari w wersji 5.1 lub nowszej,
- włączona obsługa JavaScript i Cookies,
- posiadanie oprogramowania umożliwiającego odczyt plików PDF.
9. Wszelkie wady funkcjonowania lub niepoprawne działanie sklepu może być zgłoszone sprzedawcy w formie reklamacji poprzez infolinie w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym miały one miejsce. Reklamacja taka powinna zawierać imię, nazwisko, telefon i adres email oraz opis i datę wystąpienia przyczyn reklamacji. Klient zostanie poinformowany o wynikach rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania takiego zgłoszenia.
10. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie sklepu.
11. Regulamin Sklepu nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).